PRIVACY STATEMEMENT STICHTING ADMINISTRATIE – EN TRUSTKANTOOR TECTONA

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie in werking getreden. Stichting Administratie - en Trustkantoor Tectona (“SATT”) verwerkt bepaalde van uw persoonlijke gegevens. SATT is altijd zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en zal dat onder de AVG blijven doen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens door SATT is noodzakelijk voor de uitvoering van uw participatieovereenkomst (inclusief het zenden van nieuwsbrieven). Uw persoonsgegevens worden door SATT niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel.

Uw persoonsgegevens worden door SATT in beginsel niet met andere partijen gedeeld, uitgezonderd:

  • Voor zover SATT daartoe op grond van wet - of regelgeving of een niet voor beroep vatbare rechterlijke uitspraak verplicht is;
  • Met partijen en dienstverleners die nodig zijn om uw participatieovereenkomst uit te voeren, zoals advocaten, fiscalisten en accountants.

Derden aan wie SATT uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. SATT is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt, maakt SATT met deze derde afspraken ter bescherming van uw privacy.  

SATT bewaart uw gegevens gedurende de volgende periode: na de datum waarop SATT u heeft medegedeeld dat een specifiek omschreven netto kapopbrengst voor u ter beschikking staat, heeft u op grond van uw overeenkomst nog vijf jaar om uitkering van deze netto kapopbrengst te verzoeken. Uw persoonsgegevens zullen 12 maanden nadat deze termijn van 5 jaar is verlopen door SATT bewaard blijven en worden daarna verwijderd. Indien u meerdere participaties heeft, zal deze termijn gaan lopen na afloop van uw laatste participatie.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te vragen, SATT te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot SATT. Haar adres is Bussummergrindweg 1H, 1406 NZ Bussum. U kunt SATT ook bereiken op het volgende e-mailadres: contact@stichtingtectona.nl.

U kunt desgewenst contact opnemen met de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

SATT behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.